Menu

Sijtsma Bewindvoering - bewind in vertrouwen

Bent u op zoek naar een goede, betrouwbare bewindvoerder in de omgeving van Eindhoven, Breda, Tilburg, Den Bosch of in de rest van Brabant? Sijtsma Bewind ondersteunt op een vertrouwelijke én persoonlijke wijze iedereen die, door allerlei omstandigheden, zijn of haar financiële zaken niet meer zelf kan regelen.

Neem contact op
Sijtsma Bewindvoering - bewind in vertrouwen

Bewindvoerderskantoor

Wij verzorgen op een laagdrempelige manier al uw noodzakelijke financiële handelingen wanneer u, of een van uw naasten, onder bewind is gesteld. Dat varieert van het controleren of inkomsten worden ontvangen tot het uitvoeren van betalingen en het aanvragen van bijstand. Sijtsma Bewind is vakbekwaam, dankzij ruime ervaring op dit gebied en u kunt altijd rekenen op persoonlijke aandacht. Wij zijn werkzaam in de regio Eindhoven, Den Bosch, Breda en Tilburg, in feite in heel Noord-Brabant.

Sijtsma Bewindvoering - bewind in vertrouwen

Bewindvoerder en budgetbeheerder

Het komt voor dat mensen niet langer in staat zijn om hun financiële belangen goed te behartigen doordat zij handelingsonbekwaam zijn. Te denken valt aan:

  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • psychische beperking
  • verslaving
  • ziekte
  • dementie
     

Ook ouderdom of andere tijdelijke omstandigheden, kunnen aanleiding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen. Vaak wordt er dan een beroep gedaan op familieleden of kennissen. Niet iedereen heeft echter iemand in zijn directe omgeving die dit werk wil of kan doen. Uw belangen staan bij Sijtsma Bewind altijd voorop.

Schuldsanering zonder gemeente

Normaal gesproken bent u verplicht om voor (minnelijke) schuldsanering (ook wel "buitengerechtelijke schuldregeling" genoemd) bij uw Gemeente aan te kloppen. Zij inventariseren uw inkomen en schuldpositie en proberen met de schuldeisers tot een overeenkomst te komen waarbij een groot deel van uw schulden worden kwijtgescholden. Wanneer dat niet lukt, geven zij een verklaring af waarmee u bij de Rechtbank kunt verzoeken om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke Personen (WSNP).

Niet iedere bewindvoerder mag een minnelijke schuldsanering uitvoeren en een verklaring voor de Rechtbank afgeven wanneer er geen overeenkomst met de schuldeisers kan worden bereikt. Dat mogen bewindvoerders alleen wanneer zij toestemming hebben van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin u woont.

Wilt u weten of de bewindvoerder die u op het oog heeft deze toestemming heeft? Vraag dat dan bij uw gemeente na. Omdat Sijtsma Bewind samenwerkt met organisaties die schuldsanering mogen uitvoeren, heeft Sijtsma Bewind deze toestemming niet nodig en hoeft u dus ook niet bij uw gemeente te informeren. Sijtsma Bewind werkt veel sneller dan uw gemeente dat kan, zodat u ook veel sneller van uw schulden af bent.

Veelgestelde vragen

Soms kunnen mensen door allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, hun financiële zaken niet zelf regelen. Er zijn veel mensen die in zo'n situatie verkeren, soms tijdelijk, maar vaak ook blijvend. Bewindvoering is in dit soort situaties een beschermingsmaatregel en is bedoeld voor hen die onder bewind staan.
De bewindvoerder, in dit geval Sijtsma Bewind, behartigt de vermogensrechtelijke belangen van de onder bewind gestelde.

Deze aanvraag kan door uzelf worden gedaan. Bij bewind wordt in 50% van de gevallen het verzoek (mede) door de betrokkene zelf ingediend. Ook uw partner, of een familielid (tot de 4e graad) kan een verzoek indienen. En bij minderjarigen mag een voogd dat doen. Daarnaast kan de officier van justitie deze maatregel vorderen. Mentorschap kan ook door de instelling, waar iemand verblijft, worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer iemand dement is.

Een goede bewindvoerder beheert de financiële belangen van iemand die onder bewind staat en zorgt ervoor dat eventuele schulden niet groter worden. Dat beheer kan gericht zijn op het inkomen en/of een eventueel vermogen. Het hoeft niet beide, dat bepaalt de Kantonrechter in overleg met u.

Wanneer iemand goed omgaat met zijn inkomen, maar er een groot vermogen is, kan bijvoorbeeld alleen het vermogen onder bewind gesteld worden. Zo wordt voorkomen dat het door onverantwoorde uitgaven verdwijnt of door anderen afhandig wordt gemaakt.

Om te controleren of het bewind goed uitgevoerd wordt, moet de bewindvoerder jaarlijks Rekening en Verantwoording afleggen aan de kantonrechter en aan de betrokkene.

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen.
Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.
Om onder bewindstelling gesteld te worden, dient een daartoe strekkend verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. Sijtsma Bewind kan dat verzoek namens u indienen.

Als de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering heeft toegewezen, wordt er door Sijtsma Bewind eerst een overzicht van uw inkomsten, vermogen en uitgaven gemaakt om zo inzicht te krijgen in uw financiële positie.
Sijtsma Bewind (SB) stelt vervolgens samen met u een budgetplan op en informeert de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft.
Laatstgenoemden wordt uitgelegd dat uw inkomen en vermogen onder bewind is gesteld.
SB zal vanaf het moment dat de rechter een beschikking tot onder bewindstelling heeft afgegeven, uw vermogensrechtelijke belangen behartigen, bijvoorbeeld uw gehele financiële administratie verzorgen.
Naast uw huidige bankrekening wordt er een nieuwe bankrekening geopend die de beheerrekening wordt genoemd.
Op deze bankrekening worden al uw inkomsten (salaris, pensioen, uitkering en overige inkomsten) gestort.
SB zorgt ervoor dat alle vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen worden betaald. Hier hoeft u dus niet zelf zorg voor te dragen.
Uw huidige bankrekening wordt de 'leefgeldrekening' genoemd. Iedere week of maand, afhankelijk van de gemaakte afspraken, wordt er door SB een bedrag op deze rekening gestort waarmee u bijvoorbeeld uw boodschappen kunt doen.
SB is verplicht om periodiek rekening en verantwoording af te leggen aan u als cliënt en aan de kantonrechter (vertrouwen is goed, controle is beter!).

Een Curator behartigt uw persoonlijke belangen en uw financiele belangen.
Een Bewindvoerder behartigt alleen uw financiele belangen.
Een Mentor behartigt alleen uw persoonlijke belangen
Dus als u bijvoorbeeld ziek wordt, dan neemt de bewindvoerder geen beslissingen over bijvoorbeeld de geneeskundige behandelingen die u moet ondergaan.
Een Mentor of een Curator doet dat wel.

Sijtsma Bewind neemt alleen cliënten aan waarbij wij een persoonlijke belangenbehartiging kunnen garanderen.
Wij doen graag op een prettige en persoonlijke manier zaken met u, al krijgt u bij ons natuurlijk wel een klantnummer.

U kunt een voorstel doen aan de Kantonrechter of iemand door de Kantonrechter laten kiezen. Meestal gaat de Kantonrechter akkoord met uw voorstel en benoemt de bewindvoerder die u zelf voorstelt. 

U hoeft niet perse toestemming te geven voor bewind, maar het werkt natuurlijk makkelijker wanneer alle partijen het er mee eens zijn.

Bent u als ouder, als familielid of als voogd bewindvoerder? Ziet u op tegen de financiële- en administratieve rompslomp die het beheer van de financiën van uw dierbare met zich meebrengt? Of vraagt u zich misschien af: ‘Hoe moet het verder met mijn kind, als ik er niet meer ben?’ Wij nemen u deze zorgen uit handen en zorgen voor een goede en duidelijke administratie. Onafhankelijk, professioneel, deskundig en zorgzaam.

Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering bij de cliënt in rekening gebracht.
Bij een inkomen op bijstandsniveau worden de kosten ook bij de cliënt in rekening gebracht, maar deze cliënt kan voor de kosten van bewindvoering een beroep doen op bijzondere bijstand via de gemeentelijke sociale dienst van uw gemeente. Een goede bewindvoerder vraagt dat voor u aan, wij doen dat dus ook voor u.

De tarieven die SB hanteert worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Zie tarieven bewindvoering.

Wellicht kunt u uw financiële zaken wel zelf regelen, maar heeft u moeite met de rompslomp en komt u iedere keer weer geld tekort.
Sijtsma Bewind verzorgt uw financiële zaken voor u, waarbij in overleg met u wordt afgesproken wat het wekelijkse of maandelijkse leefgeld kan zijn.
De vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, abonnementen etc.) worden door Sijtsma Bewind geregeld.
Net als bij bewindvoering worden uw inkomsten gestort op een beheerrekening en maakt Sijtsma Bewind wekelijks of maandelijks van die rekening geld over naar uw leefrekening.
U blijft uiteindelijk wel zelf beslissen over uw financiën, in tegenstelling tot bewindvoering.

Zowel in het geval van bewindvoering als bij budgetbeheer zal Sijtsma Bewind zo goed mogelijk uw financiën beheren en daarmee zoveel mogelijk schulden proberen af te lossen.
Wanneer uw schulden een dermate grote omvang hebben, dat met uw inkomsten de schulden niet meer binnen redelijke termijn afgelost kunnen worden, is het nodig om schuldhulpverlening in te roepen.
Bij schuldhulpverlening (waarvoor u ook bij Sijtsma Bewind terecht kunt) worden met alle schuldeisers afspraken gemaakt over een aflossingsplan met gedeeltelijke kwijtschelding.
Alle financiële beslissingen worden dan genomen door de schuldhulpverlener.

Nee, de bewindvoerder neemt alleen financiële beslissingen.
Dus als u bijvoorbeeld ziek wordt, dan neemt de bewindvoerder geen beslissingen over bijvoorbeeld de geneeskundige behandelingen die u moet ondergaan.

Sijtsma Bewind is van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch op 040-7200995 bereikbaar.
U kunt mailen naar info@sijtsmabewind.nl.
Ons kantoor is van 9 tot 17 uur geopend (alleen op afspraak).
Buiten die tijden zijn wij alleen in echte noodgevallen bereikbaar.
Sijtsma Bewind streeft er naar om altijd binnen 48 uur te reageren op uw bericht.

Wanneer u uw financiële zaken door een familielid of vriend laat behartigen is dat natuurlijk vertrouwd, maar het kan nooit voorkomen dat emoties
of familiebelangen een te grote rol gaan spelen en uw belangen ineens niet meer de boventoon voeren.
Ook kan het voorkomen dat dit familielid of die vriend toch niet voldoende kennis en ervaring heeft om uw financiële belangen optimaal te behartigen.
Een buitenstaander voelt voor u misschien wat minder vertrouwd, maar werkt daarom niet minder betrouwbaar of vertrouwelijk.
Sijtsma Bewind (SB) gaat altijd uiterst vertrouwelijk met uw financiële belangen om en dient alleen uw belang.
Sijtsma bewind is misschien wel de beste bewindvoerder in Brabant voor u.

Meestal wil een familielid of een partner wel de taak van bewindvoerder op zich nemen. Wettelijk is dat toegestaan en in een aantal gevallen gaat dat prima. Helaas gaat het vaker fout dan goed en ontstaan er soms grote problemen. (zie artikel over ouderen die worden beroofd door familie en slechte bewindvoerders in de Telegraaf okt 2013) De combinatie liefde en geld is meestal niet zo wijs. Daarom is het verstandig om een goede bewindvoerder te hebben, die geen emotionele band heeft met de betrokkene.